Indikasi

petunjuk yang menjadi alasan dilkukannya tindakan langsung terhadap sebab penyakit.